+380 (542) 68-59-13

Кафедра права та методики викладання правознавства

Історія та мета створення кафедри

Кафедра права та методики викладання правознавства була створена згідно рішення Вченої ради, як кафедра культурології і права 06.09.2016 року. Наказом № 405 від 24.10.2016 року з 01.11.2016 року її було перейменовано в кафедру права та міжнародних відносин. Згідно рішення вченої ради університету від 30.10.2017 року з 01 вересня 2018 року кафедру права та міжнародних відносин перейменовано в кафедру права та методики викладання правознавства.

Створення кафедри передусім пов’язано зі стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та необхідністю підготовки кваліфікованих фахівців у галузі права, здатних використовувати набуті теоретичні та практичні знання в подальшій професійній діяльності.

Основними завданнями кафедри є:

 • навчально-методичне та наукове викладання профілюючих дисциплін;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості й людської гідності;
 • формування у студентів правової культури, умінь і навичок науково-дослідної роботи, самостійності, ініціативи, творчих здібностей;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, інших заходів з актуальних проблем права;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів у сфері юридичних послуг;
 • участь у розробці ОПП, ОКХ, навчальних і робочих планів спеціальності.

Основні напрямки роботи кафедри:

 • навчально-методична робота;
 • науково-дослідна робота;
 • організаційно-методична робота;
 • робота з виховання студентів;
 • громадська робота.

Кафедра права та методики викладання правознавства виступає ініціатором проведення традиційної Міжнародної науково-практичної конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі».

Кафедра є випусковою за спеціальністю та напрямом підготовки «Право» і наділена відповідним обсягом прав та обов’язків, несе відповідальність за якість підготовки висококваліфікованих працівників, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями й здатні використовувати їх у своїй подальшій роботі.

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Проблеми формування правової держави в Україні в умовах глобалізації».

Концепція розвитку кафедри ґрунтується на тому, що система сучасної вищої юридичної освіти – це синтез актуальних знань в області світоглядних, фундаментальних та прикладних правничих наук, а також інших близьких за предметом дослідження соціогуманітарних наук.

Загалом на кафедрі працюють 9 науково-педагогічних працівників та старший лаборант.

Викладачі активно займаються науково-дослідною роботою, результати якої представлені численними публікаціями в наукових виданнях, а також виступами на міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри протягом останніх 5 років підвищили свою кваліфікацію. Базами для підвищення кваліфікації стали:

 • Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України за програмою підготовки керівників структурних підрозділів МОН України, Державної інспекції навчальних закладів України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
 • Національна академія прокуратури України;
 • юридичний факультет Янко Єсенського Університету Данубіус;
 • Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, за програмою «Викладач правознавства»;
 • СЦППП «Академія поліції» ХНУВС за програмою «Управлінська діяльність»;
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, спеціальність «Англійська мова»;
 • Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Викладачі кафедри застосовують у навчальному процесі як традиційні, так і інноваційні методи. На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, тематичні плани, плани семінарських занять, теми курсових робіт. З усіх дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені відповідні посібники, курси лекцій і методичні матеріали.
На кафедрі функціонує проблемна група «Проблеми організаційно-правового забезпечення юридичної діяльності» (керівник к.ю.н. Шестопалов Р.М.) та науковий гурток «Закон» (керівник доцент Іваній О.М.).

Колектив кафедри активно залучає до наукової роботи студентів. Науково-педагогічні працівники кафедри керують студентськими науковими дослідженнями. Студенти постійно беруть участь у науково-практичних конференціях та круглих столах.

Протягом навчального року кафедра проводить в університеті дні правових знань, на які запрошуються працівники правоохоронних органів, управління юстиції, адвокати, правозахисники.

Кафедра успішно співпрацює з: Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, Громадською організацією «Координаційна рада молодих юристів», ГУ Національної поліції України в Сумській області, Головним територіальним управлінням юстиції в Сумській області, Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Сумській області, Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області, Управлінням державної міграційної служби України у Сумській області, Управлінням державної пенітенціарної служби України в Сумській області, Управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми», ТОВ «Укразіягруп», Сумським обласним центром зайнятості, Службою у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації, Правовим управлінням Сумської міської ради, Виконавчим комітетом Сумської міської ради, які є базами для проходження студентами ознайомчих, навчальних та виробничих практик.

Склад кафедри:


Іваній Олена Миколаївна
завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

У 1998 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, філологічний факультет за спеціальністю «Українська мова та література, російська мова та зарубіжна література».

У 2006 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Структурно-змістова модель формування правової компетентності майбутнього вчителя у навчально-виховному процесі університету».

У 2014 р. отримала вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми права, практика Європейського суду з прав людини, проблеми правових основ вищої школи.

Науковий доробок: автор близько 60 наукових праць.

Нагороди: грамоти ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Грамота міського голови, Грамота Сумської обласної ради.


Апаров Андрій Миколайович
доктор юридичних наук, професор
У 1999 році з відзнакою закінчив Національний університет ім. Тараса Шевченка, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація магістр права.

У 2001 році закінчив курси підвищення кваліфікації Інституту післядипломного навчання Національного авіаційного університету, спеціалізація «Міжнародне повітряне право».

У 2004 році закінчив Бердянський інститут підприємництва за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація спеціаліст економіки.

У 2008 році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатського діяльністю.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Правове забезпечення фінансового контролю діяльності органів влади» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2010 році закінчив Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій за напрямком перепідготовки та отримав спеціальність «Менеджер-економіст».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права.

У 2014 році закінчив факультет фізичного виховання Дрогобицького державного університету імені Івана Франка за спеціальністю фізичне виховання.

У 2015 році захистив докторську дисертацію за темою: Адміністративно-процесуальне право: стан та перспективи розвитку» та здобув науковий ступінь доктора юридичних наук.

Працював старшим викладачем кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Національного авіаційного університету, старшим викладачем кафедри українознавства гуманітарного інституту Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, доцентом кафедри цивільного права юридичного факультету Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, професором кафедри Господарського та транспортного права Державного університету інфраструктури та технологій.

Діючий адвокат адвокатського об’єднання «СВС-колегія».

Коло наукових інтересів: адміністративно-публічна діяльність, адміністративний процес, державне регулювання господарської діяльності.

Науковий доробок: автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: посібники «Господарське право України», «Спортивне право України», монографія «Формування та розвиток адміністративно-процесуального права», «Термінологічний словник з Господарського права України».

Нагороди: Подяка Київського міського голови Омельченка О.О., почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Грамота та нагрудний орден Священного Синоду Української православної церкви за підписом Митрополита Володимира в пам’ять святкування 450 річчя принесення на Волинь чудотворної ікони Почаївської Божої Матері, нагрудний знак «За значний внесок у розвиток національної системи підготовки і дипломування моряків» Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, Подяка Київського міського голови Кличка В.В., нагрудний знак «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України.


Кучук Андрій Миколайович
доктор юридичних наук, доцент

У 2002 році з відзнакою закінчив Юридичну академію МВС України за спеціальністю «правоохоронна діяльність» та отримав кваліфікацію юриста.

У 2017 році захистив докторську дисертацію за темою «Феномен правового поліцентризму: загальнотеоретичний і методологічний аспекти», за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та здобув науковий ступінь доктора юридичних наук.

Працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 1998 року до 2015 року проходив службу в органах внутрішніх справ.

Коло наукових інтересів: методологія права, людські права, практика Європейського суду з прав людини, юридична компаративістика.

Науковий доробок: автор близько 100 наукових праць.

Нагороди: нагрудні знаки «За відзнаку в службі» ІІ і І ступенів, відомча заохочувальна відзнака – медаль «15 років сумлінної служби», почесна грамота МВС України, грамота МВС України, подяка МВС України, подяки і грамоти голови облдержадміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, районної у місті ради.


Звірко Олександр Євстафійович
кандидат юридичних наук, доцент

У 1971 році закінчив Харківський державний університет імені О.М. Горького за спеціальністю англійська мова, присвоєна кваліфікація перекладач-референт.

У 1978 році закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського за спеціальністю правознавство, присвоєна кваліфікація юрист.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за дрібне розкрадання державного та громадського майна (ст.85 КК УРСР)» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; виправно-трудове право.

У 2008 році отримав вчене звання доцента.

Працював перекладачем патентної літератури в науково-дослідних установах; в прокуратурі Сумської області на прокурорських посадах, пов’язаних з наглядом за додержанням законів, розслідуванням кримінальних справ, зокрема у сфері економіки, підтриманням державного обвинувачення в суді, розглядом скарг громадян, координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією; на посаді доцента кафедри кримінально-правових дисциплін Української академії банківської справи НБУ, м. Суми.

Коло наукових інтересів: кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, прокуратура та судоустрій, адміністративне право та процес.

Науковий доробок: автор 33 наукових праці.

Нагороди: нагрудний знак «Ветеран прокуратури України», Подяка Союзу юристів України, Грамота міського голови.


Курова Аліна Анатоліївна
кандидат юридичних наук, старший викладач

У 2014 році з відзнакою закінчила Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

У 2017 році закінчила аспірантуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю «Трудове право та право соціального забезпечення».

Працювала в органах внутрішніх справ на посадах інспектора Управління патрульної поліції в Сумській області, старшого інспектора з особливих доручень відділу уповноважених
Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Управління забезпечення прав людини Національної поліції України.

Учасник багатьох семінарів та тренінгів, підтверджених сертифікатами.

Коло наукових інтересів: трудове право; право соціального забезпечення.

Науковий доробок: автор 8 наукових працьШестопалов Роман Миколайович
кандидат юридичних наук, старший викладач

У 1995 році закінчив Українську академію банківської справи НБУ за напрямом підготовки «право».

У 2008 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра.

Кандидат юридичних наук з 2015 року. Тема дисертації: «Правозахисна діяльність прокуратури України поза межами кримінального судочинства», спеціальність 12.00.10 – судоустрій, прокуратура та адвокатура.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми судових та правоохоронних органів, боротьба з організованою злочинністю.

Науковий доробок: автор понад 30 наукових праць.

Нагороди: нагрудний знак Генерального Прокурора України «За сумлінну службу в органах прокуратури України, Подяки прокурора Дніпропетровської області, Подяка спілки юристів Дніпропетровської області, Подяка спілки союзу юристів України, Подяка Генеральної Прокуратури України.


Єфіменко Дмитро Костянтинович
кандидат юридичних наук, старший викладач, старший радник юстиції

У 2003 р. закінчив Українську академію банківської справи НБУ та в 2007 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» й отримав кваліфікацію юриста.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Тема дисертації: «Суб’єкти та форми нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю України».

Працював в органах прокуратури на посадах помічників прокурорів Буринського району та Ковпаківського району м. Суми; прокурора та старшого прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство прокуратури Сумської області; прокурором Краснопільського району Сумської області; заступником прокурора Миколаївської області; начальником відділу Головного управління нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності‚ дізнання та досудового слідства Генеральної прокуратури України.

Працював у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» на посаді доцента кафедри правознавства факультету права та соціально-інформаційних технологій.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми трудового права, особливості координації правоохоронної діяльності.

Науковий доробок складає понад 20 наукових праць.

Нагороди: нагрудний знак «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» ІІІ ступеня, Грамота Генерального прокурора України.


Герасименко Лілія Володимирівна
викладач — (працює за сумісництвом)

У 2003 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

У 2014 році отримала ступінь магістра в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Тема магістратської роботи: «Діяльність вищої школи України в правовому вихованні студентів: теорія та практика».

З січня 2000 року працює в Зарічному районному суді м. Суми. З 2009 року – на посаді помічника судді.

Нагороди: Почесна грамота Державної судової адміністрації за зразкове виконання обов’язків, Почесна грамота Міського голови за багаторічну наполегливу працю.


Нестеренко Олександр Сергійович
кандидат юридичних наук, викладач (працює за сумісництвом)

У 2009 р. закінчив магістратуру Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2017 році закінчив аспірантуру Національної академії СБУ та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Правовий статус керівника органу досудового розслідування в системі СБ України».

З 2009 року перебуває на службі в Управлінні СБ України в Сумській області. Займав посади у слідчому та оперативному підрозділах. На даний час є співробітником відділу боротьби з контрабандою та організованою злочинністю.

Учасник бойових дій.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми застосування норм кримінального процесуального права, особливості проведення оперативно-розшукової діяльності, документування кримінальних правопорушень, віднесених до компетенції органів СБ України.

Науковий доробок складає 17 наукових праць.

Нагороди: заохочення від керівництва Управління СБ України в Сумській області, керівництва СБ України та об’єднаного штабу ЦУ СБ України в районі проведення АТО.


Мяленко Ірина Олексіївна
старший лаборант

У 2003 році закінчила історичний факультет СумДПУ імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія та правознавства» та здобула кваліфікацію вчителя історії і правознавства.