+380 (542) 68-59-13

Кафедра історії України

Кафедра історії України створена згідно рішення Ради Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка в жовтні 1991 року на базі кафедри історії СРСР. Підставою для цього стала постанова Міністерства народної освіти Української РСР від 2 вересня 1991 року (№1/д — 337) відповідно до якої, збільшувалась кількість годин на вивчення курсу «Історія України» і уводились нові навчальні дисципліни: «Археологія України», «Історіографія історії України» тощо. «Історія України» викладається в інституті історії та філософії протягом 8 семестрів (з І по ІV курси) – ОС «Бакалавр».

З 1994 року кафедра стала міжфакультетською. Її викладачі ведуть курс «Історія та культура України» на всіх неісторичних факультетах.
Провідні науковці здійснюють викладання таких дисциплін: «Спеціальні історичні дисципліни», «Історія України», «Археологія України», «Історичне краєзнавство», «Історична географія», «Етнографія України», «Основи наукових досліджень», «Історія рідного краю», «Історія української культури», «Історія церкви в Україні», «Історіографія історії України», «Історія та культура України».

Кафедра робить значний внесок у підготовку фахівців за ОС «Магістр». У магістратурі кафедрою забезпечується вивчення таких дисциплін, як «Аграрна історія України», «Теорія та методологія історії», «Історія української еміграції», «Україна в міжнародних відносинах ХХ ст.», « Історія сил спеціальних операцій», «Український національно-визвольний рух у 20 50 х рр. ХХ ст.», «Становлення та розвиток української державності».
На кафедрі функціонують проблемні групи: «Актуальні проблеми історіографії та джерелознавства історії України» (керівник професор Бугрій В.С.); «Національні меншини в Україні у ХХ ст.» (керівник доцент Турков В.В.); «Історія терористичних організацій (ХІХ – початок ХХІ ст.)» (керівник доцент Єпик Л.І.) та науковий гурток «Тризуб» (керівники доценти Жмака В.М. і Авхутська С.О.).

Кафедра активно залучає до наукової і творчої роботи студентів. Щорічно кожний провідний фахівець кафедри керує 5-8 студентськими науковими дослідженнями. Студенти брали участь у науково-практичних конференціях: «Історична постать Т. Шевченка очима сучасників» (2014 р., 2015 р., 2016 р.), ІІІ, ІV та V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історико-філософські дослідження молодих учених» (2014 р., 2015 р., 2017 р.). Найбільш обдаровані студенти брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації» (2016 р.), яка проводилася кафедрою історії України.

Усі викладачі кафедри протягом останніх 5 років підвищили свою кваліфікацію. Базами для підвищення кваліфікації стали: ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін); Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (кафедра психології, кафедра практики англійської мови).

Кафедра успішно співпрацює з Українським інститутом національної пам’яті, Лабораторією суспільної освіти НАПН України, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, Сумською обласною організацією «Національна спілка краєзнавців України», Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Глухівським державним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Сумським державним університетом, Лебединським педагогічним училищем імені А.С. Макаренка, Сумською обласною універсальною бібліотекою, Сумським обласним краєзнавчим музеєм, Державним архівом Сумської області.


Дослідження колективної наукової проблематики:

За період 2010-2014 рр. кафедрою історії України виконувалась колективна тема наукового дослідження «Етнополітичний і соціокультурний розвиток України в 20 – 30-х роках ХХ століття». Реєстраційний номер: 011U005729.

З 2015-2020 рр. колективною темою кафедри є: «Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в ХХ столітті».Мета НДР: дослідити зміни у соціально-економічному, політичному та культурному аспектах історичного процесу в Україні у ХХ ст.

Контактні дані: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542)68-59-93, email: ukrist@sspu.sumy.ua; ukrist@ukr.net


Склад кафедри України


Бугрій Володимир Станіславович
завідувач кафедри історії України

має науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності – історія педагогіки та загальна педагогіка, і вчене звання професора.

У 1987 році закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Історія», здобувши кваліфікацію історика, вчителя історії та суспільствознавства.

У січні 2006 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах Північно-східної України (20 –30 ті рр. ХХ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – історія педагогіки та загальна педагогіка.

У лютому 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток системи шкільного краєзнавства в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – історія педагогіки та загальна педагогіка. У квітні 2015 р. отримав вчене звання професора кафедри історії України.

Наукові інтереси завідувача кафедри пов’язані з дослідженням історичного краєзнавства, історії рідного краю, історичної науки та освіти, історіографії історії України. Основні результати науково-дослідної роботи Бугрія В. С. представлені у 75 працях.

Є керівником наукової школи з проблем розвитку освіти в Україні, яка діє в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка; здійснює опонування та рецензування дисертацій, входить до складу Спеціалізованої вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, бере участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, активно пропагує науково-методичні ідеї серед учителів. Його праця відзначена почесними грамотами Прем’єр-міністра України, Голови Сумської обласної державної адміністрації, Сумського міського голови, знаком почесного громадянина ІІ ступеня імені М. Лушпи.

Контактні дані: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542)68-59-93, e mail: ukrist@sspu.sumy.ua

Основні публікації:

 1. Шкільне краєзнавство в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / В. С. Бугрій. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – 340 с. http://issuu.com/olegafanasiev/docs/bugriy_shkilne_kraeznavstvo
 2. Становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. С. Бугрій // Сумський історико-архівний журнал. – 2014. – № ХХІІІ. – Суми: СумДУ, 2014. – С. 11-17. http://shaj.sumdu.edu.ua/data/23_2014/2_Bugriy.pdf
 3. Форми навчання історії рідного краю у школах України та їх характерні особливості (друга половина 60-х – 80-ті рр. ХХ ст.) / В.С. Бугрій // Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Вип. 50. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 149 – 153.
 4. Завдання, зміст та структура історичної освіти в навчальних планах і програмах трудової школи в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) В.С. Бугрій // Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць. Випуск 45. – Кривий Ріг: КДПУ, 2015. – С. 219 – 225.
 5. Історія та культура України: навчальний посібник. Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. 318 с.

Подрєз Юлія Вікторівна
директор НН Інституту історії та філософії, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

у 2007 р. закінчила магістратуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, здобувши кваліфікацію магістра історії.

У 2011 р. закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Українська діаспора в соціально-економічному просторі Росії другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі участі етнічних українців у розвитку дрібного промислового підприємництва)».

Із 2017 р. – член-кореспондент Міжнародної академії освіти і науки.

Сфера наукових інтересів: участь українського населення у розвитку приватного підприємництва на території Східної Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.); становлення українського козацтва на території Слобожанщини у середині ХVII – XVIII ст.

Основні публікації:

 1. Розвиток гончарних промислів на території Східної Слобожанщини та участь у них українського етнічного населення (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Ю.Подрєз // Сумська старовина. – 2013. — № ХLІ- ХLІI. – С. 89 – 96.
 2. Участь українського етнічного населення у розвитку кустарних ковальських промислів на території Східної Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Ю. Подрєз // Гілея. – 2013. – Вип.78 (№ 11). – С. 17 19.
 3. Українська діаспора Сибіру та Далекого Сходу в другій половині ХІХ – початку ХХ століття. / Ю.Подрєз // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія». – 2014. – Вип. 51. – С. 25 – 30.
 4. Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів з курсу «Історія України ХVІІ – ХVІІІ ст.» / Ю.Подрєз. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2015. – 76 с.
 5. Історія України (ХVІІ століття) / Ю. В. Подрєз. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2016. – 286 с.

Жмака Віталій Миколайович
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.

У 2002 р. закінчив історичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію вчителя історії і правознавства. У 2003 р. закінчив магістратуру, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії.

З 2003 р. працював вчителем історії в обласному багатопрофільному ліцеї Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Та за сумісництвом – викладачем кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Протягом 2007 – 2010 рр. навчався в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України в 1920-ті роки» за спеціальністю 07.00.01 «історія України».

У 2014 р. отримав диплом доцента кафедри історії України.

Автор близько 30 публікацій.

Бере участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях. Має подяки за плідну й ефективну роботу в складі журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, нагороджений грамотою за підготовку призера конкурсу студентських наукових робіт і грамотою міського голови. Сфера наукових інтересів: містознавча тематика, соціально-економічні процеси в містах Лівобережної України періоду НЕПу.

Основні публікації:

 1. Формування радянського законодавства щодо діяльності міських рад у 20-х роках ХХ ст. // Сумський історико-архівний журнал. – 2012. — № XVI-XVII. http://shaj.sumdu.edu.ua/%E2%84%96-xvi-xvii-2012/
 2. Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи з курсу «Етнодемографічні процеси в Україні ХІХ – ХХ ст.» / В. М. Жмака. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 32 с.
 3. До питання про прийняття і виконання міських кошторисів у 20-ті роки ХХ ст. (на прикладі міст Лівобережжя України) // Сумський історико-архівний журнал. – 2014. — № ХХІІІ. – С. 67-73. http://shaj.sumdu.edu.ua/data/23_2014/9_Zhmaka.pdf
 4. Національний склад населення міст Лівобережної України в 20-ті рр. ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 44.
 5. Міста Лівобережної України періоду неп у вітчизняній історіографії 1920 – 1980-х рр. / Віталій Жмака // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016.

Турков Володимир Вікторович
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.

У 1988 р. закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Історія та педагогіка» й отримав кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства, методиста з виховної роботи.

У 1995 р. закінчив аспірантуру Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Політика Росії щодо переселення бессарабських болгар на південноукраїнські землі 1856 – 1871 рр.», у 2004 р. отримав вчене звання доцента кафедри історії України. Сфера наукових інтересів: історія болгарської національної меншини на території України в 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

Основні публікації:

 1. Всесвітня історія (1914-1939). 10 клас. Учбово-методичний посібник / В.М. Власов, О.Л. Токарева, В.В. Турков – 2-ге вид. доповн. – Суми, 1998. – 212 с.
 2. Всесвітня історія (1939-1998). 11 клас. Учбово-методичний посібник. / В.М. Власов, О.Л. Токарева, В.В. Турков – Суми, 1999. – 188 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення питання культури у навчальному курсі «Історія Стародавнього Сходу». Для студентів історичного факультету / Володимир Вікторович Турков. – Суми : Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2001. – 24 с.
 4. Історія Сумщини з найдавніших часів до кінця ХІХ ст. Новітня історія Сумщини. / Ред. кол. : В.В. Турков (відп. секр.), В.А. Нестеренко, О.А. Однороженко – Суми : Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2003. – С. 158-160.
 5. Міжнародні відносини між двома світовими війнами. Навчальний посібник. / Володимир Вікторович Турков. / Відп. за випуск В.В. Бугаєнко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2003. – 48 с.
 6. Сумщина в історії України: Навчальний посібник / В.І. Белашов, Л.І. Бєлінська, Г.І. Корогод, В.В.Турков – Суми : Видавництво «Мак Ден», 2005. – 496 с.

Авхутська Світлана Олександрівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України.

В 2001 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

У 2012 р. закінчила цільову аспірантуру СумДПУ імені А. С. Макаренка.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки».

У 2015 р. здобула вчене звання доцента кафедри історії України. Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх учителів історії, історіографія та народні рухи в Україні.

Основні публікації:

 1. Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії: результати експериментальної роботи / С. О. Авхутська // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 130-134.
 2. Технологічне забезпечення формування толерантності у майбутніх учителів історії / С. О. Авхутська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014 р. — № 4 (38). – С. 85-92. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pednauk_2014_4_11
 3. Новітня історіографія кадрової політики гетьмана І. С. Мазепи / С. О. Авхутська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 43. – С. 210 – 212. http://istznu.org/page/issues/43/1604.ukr.html
 4. Вільнокозацький рух за доби Гетьманату П. Скоропадського: спроби відродження та причини невдач / С. О. Авхутська // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 98 (7). – С. 28 – 31. http://www.twirpx.com/file/1742426/
 5. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Історична географія України». – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. – 2015. – 36 с.

Вовк Олександр Володимирович
заступник директора НН Інституту історії та філософії з наукової роботи, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

в 2003 р. закінчив магістратуру історичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка,
в 2005 – 2008 рр. навчався в цільовій аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У травні 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20-х – на початку 30 х років ХХ ст.».

У 2013 році здобув вчене звання доцента кафедри історії України. Член правління Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Сфера наукових інтересів: суспільно-політичні процеси в українському селі в 20 – 30-х рр. ХХ ст., національно-визвольна боротьба в Україні у 30 – 50-ті рр. ХХ ст.

Основні публікації:

 1. Негативні складові відносин українського селянства і радянських чиновників у 20-х роках ХХ століття // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 59 (№ 4). – С. 111 119.
 2. Етногенез та етнічна історія українців: Навчальний посібник / укл. О.В. Вовк. – Суми: ФОП Наталуха А. С., 2013. – 104 с.
 3. Вовк О.В., Корнієнко О.М. Талановитий нащадок козацького роду (про Б.Д. Юркевича) // Реабілітовані історією. Сумська область. У трьох книгах. Книга третя. Частина 1. – Суми: Редакційно-видавнича група, 2015. – С. 409 416.
 4. Навчально-методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з українознавчих дисциплін. Напрям підготовки: 6.020302 Історія*: Метод. рекомендації / укл. О. В. Вовк. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2016. – 28 с.
 5. Українська історіографія Холодноярської повстанської організації (кінець 1910-х – початок 1920-х рр.) // Олександр Вовк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 92 – 102.