+380 (542) 68-59-13

Кафедра філософії та соціальних наук

Кафедра філософії та соціальних наук Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка є однією з найстаріших кафедр навчального закладу, яка функціонує з травня 1930 року.

За час свого існування, відповідно до потреб і вимог освіти, змінювалась назва та освітні напрямки діяльності кафедри.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 • — філософське осмислення впливу технологій на розвиток науки і суспільства;
 • — методологічний аналіз феномену супертехнологій у суспільстві ризику;
 • — філософська інтерпретація конвергенції НБІКС комплексу;
 • — філософський дискурс про превентивну освіту в умовах розвитку супертехнологій;
 • — філософсько-методологічний аналіз феномену меганауки в умовах суспільства ризику;
 • — феномен трансгуманізму у сучасному науковому дискурсі, проблеми людини ери супертехнологій;
 • — інформаційно-мережева парадигма: філософський аналіз;
 • — глобалізація: ноосферо-гуманістичний вимір та інші.

Кафедра систематично організовує та проводить Всеукраїнські та Міжнародні науково-практичні конференції.

Колектив кафедри активно залучає до наукової роботи студентів. Науково-педагогічні працівники кафедри керують студентськими науковими дослідженнями.

Кафедра активно співпрацює з такими провідними науковими установами: Національним університетом імені Т.Г. Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Вінницьким національним технічним університетом, Одеським національним університетом імені І.І. Мечнікова та іншими навчальними закладами.

Значна увага на кафедрі приділяється організації навчального процесу в умовах європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу.
На сьогоднішній день на кафедрі проваджують освітню та наукову діяльності 7 науково-педагогічних працівників, з них 1 доктор наук, професор та 6 кадидатів наук, доцентів.
В 2016 році була ліцензована спеціальність «033 Філософія» за освітнім рівнем «бакалавр» та «магістр».

Викладачі активно працюють над розробкою курсів з дисциплін філософії, соціології, політології, релігієзнавства, філософії освіти, філософії науки, історії зарубіжної культури, етики, естетики та ін.

Склад кафедри


Снегірьов Ігор Олександрович
в.о. завідувача кафедри, кандидат філософських наук, доцент

В 2000 році закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія та правознавство».

В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Роль еволюційно-синергетичної парадигми в осмисленні соціуму» за спеціальністю 09.00.09 «філософія науки».

З 2008 р. займає посаду доцента кафедри.

В 2017 році закінчив докторантуру при кафедрі філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Дисертація рекомендована до захисту.

З вересня 2018 р. виконує обов’язки завідувача кафедри.

Коло наукових інтересів: самоорганізація соціальних систем, наукомісткі технології та їх вплив на нелінійний розвиток.

Науковий доробок: дві монографії та понад 40 наукових праць, в тому числі і наукові публікації, які входять до міжнародних наукометричних баз.

Нагороди: в 2016 році нагороджений Медаллю Президента України, грамота Сумської обласної ради, грамота ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.


Ведмедєв Михайло Михайлович
доктор філософських наук, доцент

Закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка в 1978 році.

В 1986 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Аналіз категоріального базису наукового дослідження».

Під керівництвом Ведмедєва М.М. студентами підготовлено ряд наукових робіт, яки відзначені нагородами:
— у квітні 2012 р. на Всеукраїнській олімпіаді з політології студентка Міськова О.В. (ф-т іноземних мов) отримала диплом за перемогу в номінації;
в 2012 р. на І Міжнародній науково-практичнії конференції «Дитинство. Освіта. Соціум.» студентка Трофименко Я. (природничий ф-т) отримала подяку від дирекції Інституту розвитку дитини НПУ ім. Драгоманова;
в 2013 р. на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Дитинство. Освіта. Соціум.» студентка Крючок В. отримала подяку від дирекції Інституту розвитку дитини НПУ ім. Драгоманова.

У вересні 2015 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему «Культурні ресурси продуктивності мислення: філософсько-методологічний аналіз».

Викладає курси політології., етики, естетики, релігієзнавства та ін.

Сфера наукових інтересів: культурно-історична епістемологія, суспільство знань, культурні ресурси когнітивної діяльності, філософія освіти.

Основні публікації:

 1. Ведмедєв М.М. Культурні ресурси продуктивного мислення: монографія. – Суми: Університетська книга, 2011. – 216 с.
 2. Ведмедев М.М. Знание-ресурс и параметры состояния науки // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 6 – 0,5 п.л.
 3. Ведмедєв М.М. Продуктивність мислення: психологічні чинники і культурні ресурси / М.М. Ведмедєв // Гуманітарні студії: збірник наук. праць. – 2014. – Вип. 21. – С. 23-29.
 4. Ведмедев М.М. Языковое разнообразие как условие когнитивной продуктивности / М.М. Ведмедев // Science and world. – 2014. – № 4 (8). – Vol. II. – P. 52-56.
 5. Ведмедев М.М. Культурные ресурсы исследовательской деятельности в контексте конструктивистского дискурса / М.М. Ведмедев // Science and world. – 2014. – № 3 (7). – Vol. II. – P. 123-127.
 6. Ведмедев М. М. Научный потенциал и ресурсный статус знания / М. М. Ведмедев // Scientific resources management of countries and regions. – Copenhagen: Publishing Center of The International Scientific Association «Science & Genesis», 2014. – P. 51–55.
 7. Ведмедев М.М. Спонтанность познания и синергетика // Філософія науки: традиції та інновації: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка,. 2015. – № 1 (11). – С. 21 – 26. – 0,5 др. арк.
 8. Ведмедев М.М. Принципи конструктивізму і перформативності знання в концепції Ж.-Ф. Ліотара // Філософія науки: традиції та інновації: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка,. 2015. – № 2 (12). – С. 89-98 – 0,5 др. арк

Наумкіна Олена Анатоліївна
кандидат філософських наук, доцент

Розпочала педагогічну діяльність у 1992 році вчителем географії
у Сумській середній школі № 15.
З 1995 року працює в Сумському державному педагогічному університеті
імені А.С. Макаренка, де пройшла шлях від старшого лаборанта до доцента.
З 1997-2000 рр. навчалася в аспірантурі, яку успішно закінчила.
У 2001 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.161.01 Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю: 09.00.09 – філософія науки та отримала науковий ступінь кандидата філософських наук.
У 2004 роціem> здобула вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: філософські аспекти синергетики, постнекласичної науки, філософія превентивної освіти, філософія для дітей. Протягом останніх п’яти років має понад 20 наукових праць.

Науково-педагогічний стаж – 22 роки.

Наумкіна О. А. – постійний член редакційної колегії фахового збірника «Філософія науки: традиції та інновації», постійний учасник міжнародних і всеукраїнських конференцій і семінарів.

Наумкіна О. А. нагороджена знаком «Відмінник освіти України», грамотами Міністерства освіти і науки України, Сумської облдержадміністрації, Управління освіти і науки за вагомий внесок у підготовку фахівців.


Зленко Наталія Миколаївна
кандидат філософських наук, доцент

У 2003 р. закінчила історичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Практична психологія» та здобула кваліфікацію вчителя історії. Практичного психолога у закладах освіти (диплом з відзнакою).
У 2004 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника навчального закладу (диплом з відзнакою).
У 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.161.01 Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію за темою: «Філософсько-методологічний феномен меганауки в умовах суспільства ризику» за спеціальністю: 09.00.09 – філософія науки та отримала науковий ступінь кандидата філософських наук.

З 2012 р. займає посаду доцента кафедри філософії та соціальних наук Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
У 2014 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцент.

Зленко Н.М. є автором понад 40 наукових праць, здійснює керівництво проблемною науковою групою: «Культурно-цивілізаційні процеси в умовах глобалізації». Викладає наступні дисципліни: «Соціологія», «Логіка», «Інтелектуальна власність», «Історія науки», «Філософія історії», «Соціальна антропологія».


Дєнєжніков Сергій Сергійович
кандидат філософських наук, начальник відділу міжнародних зв’язків (сумісник)

В 2008 році закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія та англійська мова».

В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Методологічна роль трансгуманізму в становленні постлюдини», за спец. 09.00.09 – філософія науки.

Коло наукових інтересів: трансгуманізм, постгуманізм, філософська проблема хай-тек та методологія форсайту.

Науковий доробок: автор понад 130 наукових публікацій.

Нагороди: подяка Міністерства освіти і науки України, грамоти голови Сумської Обласної Ради, ректора СДПУ імені А.С. Макаренка.


Бондар Ірина Олександрівна
кандидат філософських наук, доцент

Закінчила історичний факультет Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка у 1994 році за спеціальністю «Вчитель історії та методист виховної роботи».

2007-2010 рр. — навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Лютеранство в контексті європейського духовного розвитку: особливості релігійно-культурних відносин» (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ).

Викладає етику, естетику, професійну етику та релігієзнавство.

Сфера наукових інтересів: історія культури, історія релігії, філософська антропологія, філософія культури. Має більше 20 наукових праць.

Основні публікації:

 1. Бондар І. О. Лютеранська релігійна традиція як фактор модернізації європейської науки / І. О. Бондар // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць] / ред. рада: В.П. Андрущенко (голова); М-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 28 (41).
 2. Релігієзнавство: методичний посібник для підготовки до практичних занять студентів денної форми навчання всіх спеціальностей / Укл. Бондар І.О. — Суми: Вид-во СумДПУ, 2013. – 92 с.
 3. Бондар І. О. Вплив лютеранських ідейних засад на формування релігійного світогляду Станіслава Оріховського / І. О. Бондар // Філософія науки: традиції та інновації. Наук. журнал. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – №1 (9). – С. 216-225. (0,5 д.а.).
 4. Бондар І. О. Рецепція лютеранських ідейних засад у ґенезі архітектурних форм культових споруд: релігієзнавчо-культурологічний аспект / І. О. Бондар // Філософія науки: традиції та інновації. Наук. журнал. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – №2 (10). – С. 131-140. (0,5 д.а.).


Пономаренко Тетяна Олександрівна
кандидат філософських наук, старший викладач.

В 2008 році закінчила факультет педагогіки та практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Практична психологія. Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.

У вересні 2013 року в спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційно-мережева парадигма: методологічні можливості», спеціальність – 09.00.09 «Філософія науки».

Коло наукових інтересів: сутність інформаційно-мережевої парадигми, філософське осмислення NBICS-конвергенції, перспективи розвитку інформаційно-мережевого суспільства, мережева освіта, медіафілософія.
Науковий доробок: автор понад 60 наукових праць, в тому числі і наукових публікацій, які входять до міжнародних наукометричних баз.
Нагороди: грамоти ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.


Рябуха Наталія Миколаївна
старший лаборант кафедри
У 1988 році закінчила історичний факультет СДПУ імені А.С. Макаренка.