+380 (542) 68-59-13

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін

Історія кафедри

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін була створена 1 вересня 2015 р. шляхом об’єднання кафедри всесвітньої історії та кафедри методики викладання суспільних дисциплін. Відтоді її колектив формувався поступово, модифікуючись і зазнаючи реформування у контексті сучасних інтеграційних і глобалізаційних процесів та вимог й принципів Болонського процесу. Робота кафедри підпорядковувається основним тенденціям та новітнім умовам розвитку загальної історичної освіти.

Основні напрямки роботи:

 • — навчально-методична робота;
 • — науково-дослідна робота;
 • — організаційно-методична робота;
 • — робота з виховання студентів;
 • — громадська робота.

Кафедра виступає ініціатором проведення традиційної Всеукраїнської науково-практичної «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи», Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика», Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Краєзнавчі музеї Сумщини – центри збереження і використання історико-культурної спадщини», інтернет конференції «Актуальні проблеми всесвітньої історії: сучасний дискурс».

На кафедрі працюють 6 викладачів, з них 2 професори, 3 доцента, 1 ст. викладач, які є авторами наукових монографій, підручників та навчальних посібників у різних напрямах історичної науки.

Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямів діяльності викладацького колективу кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін. Тематика наукових досліджень викладацького колективу кафедри віддзеркалюються в тематиці курсових, бакалаврських та магістерських робіт студентів.
Апробація наукових здобутків здійснюється в процесі викладання курсів за вибором та наукових семінарів.

Викладачі кафедри активно підтримують співробітництво з провідними науковими центрами, проходять стажування на їх базі та беруть участь у міжнародних наукових конференціях та симпозіумах.

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Актуальні питання всесвітньої історії та методики викладання суспільних дисциплін». За час роботи по науковій темі кафедри викладачами було: опубліковано більше 100 наукових статей у фахових виданнях, два навчальних посібника з грифом МОН України, колективну монографію, засновано видання науково-педагогічного журналу «Теорія та методика навчання суспільних дисциплін».

Склад кафедри:


Михайличенко Олег Володимирович
завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Закінчив Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського (1980 р.), Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (2011 р.).

З 1980 року працює на викладацькій роботі у вищих навчальних закладах.

З 1985 р. – кандидат педагогічних наук. З 2007 р. – доктор педагогічних наук, у 2008 р. йому присвоєне вчене зання професора.

У 2003- 2010 рр. працював на посаді декана історичного факультету, з 2008 р. — завідувач кафедри.

Коло наукових інтересів: історія та теорія суспільних наук, методика навчання суспільно-політичних та гуманітарних дисциплін, історія та теорія мистецької освіти.

Науковий доробок: автор понад 120 наукових праць у галузі педагогічних та мистецтвознавчих наук, у тому числі шести монографій: «Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2000 р.), «Освітньо-педагогічні аспекти розвитку української музичної культури» (2005 р.), «Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (ретроспективно-теоретичний аспект)» (2007 р.), «Мистецька освіта в Україні» (2010 р.), «Проблемы современной дидактики в высшей и средней школе» (2017 р.), «Актуальные проблемы организации обучения в высшей и средней школе» (2018 р.), двох навчальних посібників з грифом МОН України: «Основи загальної та музичної педагогіки» (лист № 14/18-Г-2206 від 27.10.2008), «Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі» (лист № 14/18-Г-2097 від 09.10.2008)) та п’яти навчальних посібників, що видані у іноземних виданнях. Навчальний посібник «Українознавство» виданий німецьким видавництвом трьома мовами: українською, російською – «Украинское народоведение» та німецькою — «Ukrainische Ethnologie».

Він є головним редактором науково-педагогічного журналу «Теорія та методика навчання суспільних дисциплін» та заступником головного редактора фахового збірника наукових праць із педагогічних наук «Теоретичні питання культури, освіти та виховання».

Входить до складу Спеціалізованої вченої ради Сумського державного педагогічного університету, Спеціалізованої вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова.
Михайличенко О.В. є керівником наукової школи. Впродовж роботи в університеті Михайличенко О.В. підготував сім кандидатів наук.

У 2001 р. ім’я Михайличенка О.В. занесено у щорічний бібліографічний покажчик «Імена України» Інституту соціальних досліджень Академії соціального прогресу України, а у 2017 р. – у Енциклопедію Сучасної України.

Державні нагороди: Подяка Кабінету міністрів України (2009 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.); Нагрудний знак МОН України „Антон Макаренко” (2008 р.); Нагрудний знак Сумської міської Ради „60 років визволення м.Суми від фашистських загарбників”(2008 р.); Нагрудний знак МОН України „Відмінник освіти України”( 2009 р.); Почесна грамота Національної Академії педагогічних наук України (2009 р.); Подяка Сумського міського голови (2011 р.), Почесна грамота Департаменту освіти Сумької ОДА (2014 р.), Почесна грамота Голови Сумської ОДА (2017 р.).

Наукові публікації. Монографії.

 1. Михайличенко О.В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – 340 с.
 2. Михайличенко О.В. Освітньо-педагогічні аспекти розвитку української музичної культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Монографія. – Суми, „Мрія-1”, 2005. – 292 с.
 3. Михайличенко О.В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (ретроспективно-теоретичний аспект): Монографія. – вид. 2-ге, перероб. і доповнене. – Суми: вид-во „Козацький вал”, 2007. – 356 с.
 4. Михайличенко О.В. Мистецька освіта в Україні / Художественное образование на Украине: теорія та практика / О.П.Рудницька [та ін.]; заг. ред. О.В.Михайличенко, редактор Г.Ю.Ніколаї. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 255 с.
 5. Михайличенко О.В. Проблемы современной дидактики в высшей и средней школе: Монография / Общая редакция проф. Михайличенко О.В. – Саарбрюккен / Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 218 с.

Посібники, книжки та брошури

 1. Mykhailichenko O. Ukrainische Ethnologie: Essays über die Ukraine und Ukrainer / Übersetzung aus dem Ukrainischen: Übersetzerin – Oksana Brokert. – Saarbrücken, Deutschland / Germany: AV Akademikerverlag, 2016. – 112 р.
 2. Михайличенко О.В. Українознавство: оповіді про Україну та українців / О. В. Михайличенко. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 213 с.
 3. Михайличенко О.В. Украинское народоведение: очерки об Украине и украинцах / О. В. Михайличенко – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 235 с.
 4. Михайличенко О.В. Музыкальная дидактика и музыкальное воспитание: теория / О. В. Михайличенко – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 48 с.
 5. Михайличенко О.В. Основы музыкальной педагогики: учебное пособие для студентов музыкальных специальностей / О. В. Михайличенко – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 197 с.
 6. Михайличенко О.В. Суспільно-політичні та гуманітарні науки: теорія, історія та методика навчання: навчальний посібник [Текст з іл.] / О.В. Михайличенко – Суми: СумДПУ, 2011. – 337 с.
 7. Михайличенко О.В. Історія науки і техніки: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей / Михайличенко О.В. [Текст з іл.] – Суми: СумДПУ, 2013. – 346 с.
 8. Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія: Навчальний посібник. / Вид. друге. Доп. та перероблене. – Суми: вид. „Козацький вал”, 2009. – 211 с. (Гриф МОН України, (лист № 14/18-Г-2206 від 27.10.2008)
 9. Михайличенко О.В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: Навчальний посібник. / Вид. друге. Доп. та перероблене. – Суми, СумДПУ, 2009. – 122 с. (Гриф МОН України, лист № 14/18-Г-2097 від 09.10.2008).
 10. Михайличенко О.В. Нариси з історії естетичного виховання молоді в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) – К.: Видавн. центр КНЛУ, 1999. – 238 с.
 11. Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія. – Навчальний посібник. – Суми: вид. „Наука”, 2004. – 211 с.
 12. Михайличенко О.В. Основи методики викладання суспільних дисциплін у вищій школі: Навчальний посібник. – Суми: „Мрія-1”, 2006. – 104 с.
 13. >Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Історичні нариси. – Суми: „Мрія-1”, 2005. – 102 с.
 14. Михайличенко О.В. З історії освіти і естетичного виховання молоді в Україні: Нарис. – Суми: Видавництво “Наука”, 1999. – 42 с.
 15. Михайличенко О.В., Шретсха О.О Система освіти у сучасному Китаї. – Суми, ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1997. – 67 с. (у співавторстві).
 16. Михайличенко О.В., Репетюк Н.С Система освіти у сучасній Японії. – К,: КДЛУ, 1997. – 44 с. (у співавторстві)
 17. Михайличенко О.В., Трихліб А.С.). Моральне виховання учнів у сучаній Японії. – К,: КДЛУ, 1997. – 67 с. (у співавторстві)
 18. Михайличенко О.В. Освіта і виховання в Японії та Китаї: історико-теоретичний аспект. – Суми:”Нука”, 1997. – 122 с.
 19. Михайличенко О.В. Педагогіка: навчально-методичний посібник для студентів заочної та вечірньої форм навчання / Київ: КДЛУ, 1997. – 79 с. (у співавторстві з Спіцин Є.С., Соловей М.І., Аніщенко Н.В.)
 20. Михайличенко О.В. Музыкально-эстетическое воспитание школьников во внеклассной и внешкольной работе: исторический очерк. – Сумы: МИГРО, 1996. – 25 с.
 21. Михайличенко О.В. Роль культурно-освітніх товариств у розвитку освіти і естетичного виховання молоді в Україні другої половини ХІХ століття. – Суми: «Наука», 1998. – 32 с.

Статті у фахових та іноземних збірниках наукових праць

 1. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність С.П.Людкевича. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.4. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 1997. – С.118 -124.
 2. Михайличенко О.В. Розвиток музично-естетичної освіти та виховання в Україні 1917-1920 рр. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.5. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 1997. – С.331-338.
 3. Михайличенко О.В. Становлення музично-естетичного виховання в Україні. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.6. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 1999. – С.172-186.
 4. Михайличенко О.В. Історична українська наукова думка про музично-естетичне виховання. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.7. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.9-13.
 5. Михайличенко О.В. Аматорський театр в музично-естетичному вихованні молоді в Україні кінця ХІХ ст. – Гуманізація навчального процесу: збірник наукових праць. – Слов’янськ: СДПУ, 1999. – С.103-107.
 6. Михайличенко О.В. Виникнення української музично-естетичної думки і виховання. – Гуманізація навчального процесу: збірник наукових праць, вип.5. – Слов’янськ: Слов.ДПУ, 1999. – С.283-304.
 7. Михайличенко О.В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в загальноосвітніх та приватних музичних закладах України другої половини ХІХ ст. – Гуманізація навчального процесу: збірник наукових праць, вип.8. – Слов’янськ: СДПУ, 2000. – С.205-222.
 8. Михайличенко О.В. Культурно-освітній рух у Східній Україні, Буковині та Закарпатті у другій половині ХІХ ст. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.8. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.151-156.
 9. Михайличенко О.В. Напрями музично-естетичного виховання молоді в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.9. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.141-144.
 10. Михайличенко О.В. Ідеї музично-естетичного виховання у творчій спадщині І.Я.Франка. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.10. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.10-14.
 11. Михайличенко О.В. Ідеї музично-естетичного виховання у творчій спадщині С.І.Миропольського. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.11. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.12-14.
 12. Михайличенко О.В. Ідеї музично-естетичного виховання у творчій спадщині Лесі Українки та Юрія Федьковича. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.12. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.3-5.
 13. Михайличенко О.В. Ідеї музично-естетичного виховання у творчій спадщині Степана Сірополка. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.13. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.5-75.
 14. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність Гната Хоткевича. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.14. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.3-5.
 15. Михайличенко О.В. Педагогічна діяльність видатних музикантів-виконавців Соломії Крушельницької та Олександра Мишуги. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.15. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.3-5.
 16. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність Івана Алчевського та Модеста Менцинського. – Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць, вип.16. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.3-5.
 17. Михайличенко О.В. Етапи розвитку музично-естетичного виховання дітей та молоді в Україні – Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 17. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2001.
 18. Михайличенко О.В. Музичне навчання і виховання в загальноосвітніх та приватних музичних школах України в другій половині ХІХ ст. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 18. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2001. – С.156-163.
 19. Михайличенко О.В. Ідеї розвитку української музичної культури у творчій спадщині Степана Сірополка – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 19. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2002. – С.192-193.
 20. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність Соломії Крушельницької та Олександра Мишуги – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 20. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2002. –С.206-209.
 21. З історії музично-естетичного виховання школярів в Україні. – “Зеленая лампа”: учебный культурологический журнал, № 1-2, 1999. – С.37-39.
 22. Михайличенко О.В. Т.Г.Шевченко про музично-естетичне виховання. – Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка, психологія. – Київ: Видавничий центр КДЛУ 2000 р. – С198-201.
 23. Михайличенко О.В. Музично-естетичне виховання у творчій спадщині В.Верховинця. – Вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ: збірник наукових праць КДЛУ, вип.2. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.353-358.
 24. Михайличенко О.В. До питання вивчення досвіду музично-естетичного виховання молоді в Україні другої половини ХІХ ст. вчителями-іноземцями. – Вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ: збірник наукових праць КДЛУ, вип.3. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С.859-862.
 25. Михайличенко О.В. Хорова робота шкіл Галичини на початку ХХ ст. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 21. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2002. – С.211-213.
 26. Михайличенко О.В. Музика у побуті українського села кінця ХІХ – на початку ХХ ст. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 22. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2002. – С.208-211.
 27. Михайличенко О.В. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 23. – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2002. – С.190-192.
 28. Михайличенко О.В. Деякі теоретичні концепції музичного виховання в історії розвитку вітчизняної музичної педагогіки. – Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.29. – Київ: НМАУ, 2003. – С.65-77.
 29. Михайличенко О.В. Культурно-просвітницький рух в Україні в другій половині ХІХ століття. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 24, частина 1. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2003. –С. 163-166.
 30. Михайличенко О.В. До питання визначення понятійно-термінологічного апарата музичної педагогіки. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 24, частина 2-га. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2003. – С. 177-180.
 31. Музично-освітні концепції в Україні 1917-1980 рр. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 25. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2003. – С. 75-78.
 32. Михайличенко О.В. Загальні методи музичного виховання. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 26. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2004. – С. 36-41.
 33. Михайличенко О.В. До питання періодизації становлення вітчизняної музичної педагогіки. – Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: Теоретичні та методичні засади розвитку. – Київ, Суми: СумДПУ, 2004. – С.117-118.
 34. Михайличенко О.В. Загальні методи музичного навчання. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 27. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2004. – С. 49-53.
 35. Михайличенко О.В. З історії розвитку українського народного інструментально-виконавського мистецтва. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 29. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – С. 280-282.
 36. Михайличенко О.В. Становлення та розвиток музично-освітньої справи на східноукраїнських землях другої половини ХІХ століття. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 30. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – С. 219-223.
 37. Михайличенко О.В. Сутність процесу музичного виховання та його компоненти. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 31. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – С. 245-250.
 38. Михайличенко О.В. Основні історичні етапи розвитку музично-естетичного виховання дітей та молоді в Україні. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 33. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 215-219.
 39. Михайличенко О.В. Предмет та основні поняття музичної педагогіки. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 34. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 174-176.
 40. Михайличенко О.В. Філософські концепції ровитку теорії навчання(дидактики). – Філософські науки: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ, 2007. – С.160-181.
 41. Михайличенко О.В. Выдающийся воспитатель современности. – Педагогическое наследие А.С.Макаренко и современность: Материалы Всероссийских. историко-педагогических чтений / Белгород, БелГУ, 15 апреля 2008 г., отв. ред. И.Ф.Исаев, Н.Л.Шеховская. – Белгород, БелГУ, 2008. – С.5-6.
 42. Михайличенко О.В. Закономірності, принципи та етапи музичного виховання особистості. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 35. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – С.187-191.
 43. Михайличенко О.В. Науково-дослідна робота майбутніх учителів та види студентських наукових робіт. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 36. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – С. 244-254.
 44. Михайличенко О.В. Розвиток і формування особистості музиканта. – Педагогічні науки: збірник наукових праць. Частина четверта. – Суми: СумПДУ ім.А.С.Макаренка, 2007. – С.319-336.
 45. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність М.В.Лисенка. – Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти / Збірник наукових праць, вип.20. – Харків: ХДУМ ім.І.П.Котляревського, 2007. – С.176-185.
 46. Михайличенко О.В. Розвиток громадсько-освітнього руху в Україні в другій половині ХІХ ст. – Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (історичні науки), №23(139). – Луганськ: „Альма-матер”, 2007. – С.114-127.
 47. Михайличенко О.В. Регіональна специфіка полiтичного та соцiально-економiчного розвитку українських земель другої половини ХХ – початку ХХ ст. – Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (історичні науки), №15(154). – Луганськ: „Альма-матер”, 2008. – С.172-185.
 48. Михайличенко О.В. Розвиток музичної освіти в західних регіонах українських земель кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 37. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – С. 3-10.
 49. Михайличенко О.В. Проблемы методов и форм организации музыкального воспитания. – Духовно-нравственное воспитание: Прошлое, настоящее, будущее. – Материалы третьих историко-педагогических чтений 20 ноября 2008 г. – Белгород: БелГУ, 2008. – С.63-66.
 50. Михайличенко О.В. The main metodos of musyc educations. – Studia artystyctycne / Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. – tom 5. – Educacja muzyczna wobec wyzwan XXI wieku. – Polska, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. – P.127-135.
 51. Михайличенко О.В. Этика и педагогическое мастерство преподавателя. – Профессионально-педагогическая культура: проблемы воспитания учащейся и студенческой молодёжи: Материалы третьего научно-методического семинара (г.Белгород, 19-20 марта 2009 г.) / отв. ред. И.Ф.Исаев – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. – С.60-64.
 52. Михайличенко О.В. Менеджмент в освіті та його основні напрямки. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 38. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 208-213.
 53. Михайличенко О.В. З історії виникнення музичної освіти в Україні. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 39. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 127-129.
 54. Михайличенко О.В. Общие методы и формы организации музыкального воспитания. – Научные ведомости Белгородского государственного университета: Научный рецензируемый журнал, вып. 4. – Белгород: Издательство БелГУ, 2009. – С.58-66.
 55. Михайличенко О.В. Кобзарство та побутове музикування на українських землях XYIII – початку ХХ ст. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 40. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С.76-84.
 56. Михайличенко О.В. Особливості проведення лекцій у вищому навчальному закладі. – Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 41. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С.26-31.
 57. Михайличенко О.В. Музыкальная педагогика как отрасль педагогической науки и теория музыкального учебно-воспитательного процесса. – Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О. В. Михайличенко, редактор Г. Ю. Ніколаї. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С.67-101.
 58. Михайличенко О.В. Особливості проведення семінарських занять із суспільних дисциплін – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 42. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С.31-35.
 59. Михайличенко О.В. Основи управління мистецькою освітою. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. // 32 наук праці. — Вип. 5. – Київ: МХМД, 2010. – С.15-28.
 60. Михайличенко О.В. Історичний розвиток та класифікація наук – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 43. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С.5-9.
 61. Михайличенко О.В. З історії навчання суспільних наук у вищій школі Російської імперії. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 44. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С.30-34.
 62. Михайличенко О.В. Класифікація наук та визначення поняття суспільно-політичних дисциплін. – Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип.1 / Заг. ред. О. В. Михайличенко. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С.4-14.
 63. Михайличенко О.В. Розвиток гуманітарно-історичної освіти у Російській імперії / Теоретичні питання методики навчання суспільних дисциплін: наукові праці / О. В. Михайличенко, В. С. Бугрій, С. І. Моцак [та ін.]; заг. редакція професора О. В. Михайличенка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – С.4-32.
 64. Михайличенко О.В. Cинергетика у розвитку суспільних наук. – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 45. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. – С.232-238.
 65. Михайличенко О.В. Оптимізація навчального процесу та інноваційне навчання суспільних і гуманітарних дисциплін – Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 46. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. – 103-106.
 66. Михайличенко О.В. Парадокс учителя або театральна педагогіка: перевтілення або уявлення / Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип.2 / Заг. ред. О. В. Михайличенко. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С.58-60.
 67. Михайличенко О.В. Теоретичні основи громадянського виховання / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 47. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2013. – С.110-114.
 68. Михайличенко О.В. Літературно-публіцистичний аспект педагогічної спадщини А.С. Макаренка / Творча спадщина А.С.Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу [монографія] / [за заг. ред. проф. Сбруєвої А.А.]. — Суми : СумДПУ ім. А.С, Макаренка, 2013. – С. 140-158.
 69. Михайличенко О.В. Педагогическое мастерство в преподавании художественных дисциплин / Культурология в контексте гуманитарного знания [Текст]: в 3 ч. Ч.2 / под ред. Г.А.Салтык; редколл. Т.Н.Арцыбашева, И.Г.Косихина. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2013. – С.114-119.
 70. Михайличенко О.В. Історія науки і техніки: витоки, періодизація / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 48. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2013. – С.105-110.
 71. Михайличенко О.В. Хоровий рух та розвиток музичної освіти в західних регіонах українських земель кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 48. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2013. – С.145-150.
 72. Михайличенко О.В. Вивчення історії науки і техніки – необхідна умова вищої гуманітарної освіти / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 48. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2013. – С.17-20.
 73. Михайличенко О.В. Музично-педагогічна діяльність видатних українських співаків С.Крушельницької та П.Мишуги / Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення. – Кіровоград: КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2014. – С.137-150.
 74. Михайличенко О.В. Роль музики у творчій спадщині видатних українських діячів культури Т.Шевченка та І.Франка / Час мистецької освіти:(Т.Г.Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дна народження): зб.наук.пр. / [ред.кол: Т.А.Смирнова (гол.ред) та ін.]. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2014. – С.23-34.
 75. Михайличенко О. В. Наука в розвитку цивілізацій / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 49. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – С.6-10.
 76. Михайличенко О.В. Етика та педагогічна майстерність викладача музичних дисциплін / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 49. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – С.147-151.
 77. Михайличенко О.В. Педагогічний менеджмент: досвід зарубіжжя / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 50. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – С.145-158.
 78. Михайличенко О.В. Музичне шкільництво на східноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 50. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – С.141-148.
 79. Михайличенко О.В. Становлення та розвиток гуманітарної освіти на території українських земель Російської імперії / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 51. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С.125-130.
 80. Михайличенко О.В. Із історії розвитку волонтерського руху / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 52. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С.115-120.
 81. Михайличенко О.В. Волонтерська діяльність як чинник розвитку соціальної активності особистості / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 7 (51). – С.470-476.
 82. Михайличенко О.В. Теоретичні основи мистецької освіти та виховання / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 52. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С.174-178.
 83. Михайличенко О.В. Розвиток фізичного виховання у закладах освіти США (кінець ХІХ – ХХ ст.) / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 53. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2016. – С.13-17.
 84. Михайличенко О.В. Формування мовленнєвої культури школярів як чинник розвитку особистості / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 53. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2016. – С.92-94.
 85. Михайличенко О.В. З історії розвитку науки та становлення навчальних дисциплін: природознавство / Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип.3 / Заг. ред. проф. Михайличенко О.В. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.93-96.

Михайличенко О., Приходько В., Томенко О. Удосконалення організації та змісту наукових досліджень з фізичної культури і спорту в україні як важлива умова їх реформування / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (55). – С.419-429.

 • Михайличенко О.В. Роль перекладу в діалозі культур / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 54. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2016. – С.71-74.
 • Михайличенко О.В. Система освіти в Канаді: історіографія та реальність / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 54. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2016. – С.62-69.
 • Михайличенко О.В. Побутове музикування на українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти: збірник наукових праць. – Кропивницький: КДПУ ім. В.Винниченка, 2016.
 • Михайличенко О.В. Лекція у вищому навчальному закладі / Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 55. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2017. – С.17-23.


Потєхін Олександр Володимирович
доктор історичних наук, професор

У 1972 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (Спеціальність: історія, кваліфікація: Історик. Викладач історії та суспільствознавства з правом викладання на англійській мові). У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті міжнародного робітничого руху АН СРСР (м. Москва).

У 1989 р. захистив докторську дисертацію у КНУ ім. Т.Шевченка за спеціальністю 04.00.02 – історія міжнародних відносин та зовнішньої політики. Тема докторської дисертації: «Становлення політики США щодо Східної Європи: 1945 – 1950 рр.».

У 1975-1992 рр. працював молодшим, старшим та провідним науковим співробітником інститутів АН України – історії, соціальних і економічних проблем зарубіжних країн, світової економіки та міжнародних відносин.

У 1992-1993 рр. – зав. відділом зовнішньої політики України ІСЕМВ НАН України, а з жовтня 1993 р. по вересень 1994 р. — зав. відділом США і Канади МЗС України.

У 1996-1999 рр. – провідний науковий співробітник відділу політичного процесу Інституту соціології НАН України.

З 1995 р. по 2000 р. викладав на кафедрі міжнародних відносин Київського гуманітарного інституту.
Був засновником та директором дослідницької неурядової організації «Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України», яку створив у 1992 р.

З червня 2000 р. по березень 2005 р. – радник Посольства України в США (політичні питання), має дипломатичний ранг «радник 1-го класу».

У 2006-2014 рр. – зав. кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права НАН України.

З січня 2014 р. працює головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії НАН України.

З грудня 2017 р. працює на посаді професора кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін.

Коло наукових інтересів: історія, теорія, практика і перспективи міжнародних відносин; міжнародна безпека; проблеми нерозповсюдження зброї масового ураження; євроатлантичні процеси; військово-політичні союзи; імперіологія, американістика та зовнішня політика України.
Науковий доробок автор близько 150 наукових праць. Основні з них доступні на сайті: nas.academia.edu/oleksandrpotiekhin.Моцак Світлана Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила історичний факультет за спеціальністю «Історія та практична психологія» (1999 р.), магістратуру за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (2005 р.) Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

У 2011 р. закінчила аспірантуру інституту педагогіки НАПН України та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Методичні основи організації позаурочної роботи з історії в профільних класах» за спеціальністю 13.00.02 — теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).

В 2015 р. – отримала вчене звання доцента кафедри методики навчання суспільних дисциплін .

З 2018 р. є членом Всеукраїнської спілки викладачів суспільних дисциплін та громадянської освіти.

Є вченим секретарем ради НН інституту історії та філософії, заступником головного редактора науково-педагогічного журналу «Теорія та методика навчання суспільних дисциплін».

Здійснює керівництво студентським науковим гуртком «Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні» та практичною підготовкою майбутніх вчителів історії.
Коло наукових інтересів: всесвітня історія, громадянська освіта, методика вивчення шкільних предметів освітньої галузі «Суспільствознавство», розвиток професійних компетентностей учителя історії.

Науковий доробок: Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць з методики навчання історії в школі та методики підготовки вчителів історії у вищому навчальному закладі. Підготувала навчальні посібники «Методика позаурочної роботи з історії в профільній школі», «Педагогічна практика майбутніх учителів історії», «Педагогічна та асистентська практика студентів-істориків», «Методика використання краєзнавчих матеріалів на уроках історії України».

Нагороди: За творчу співпрацю та організацію впровадження педагогічних інновацій в освітню практику нагороджена Почесними грамотами Інституту педагогіки НАПН України (2014 р., 2017 р.), грамотами ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка, Грамотою Департаменту освіти і науки, Сумської обласної державної адміністрації.

Наукові публікації.

 1. Моцак С.І. Викладання дискусійних питань всесвітньої історії у практиці сучасної школи./ С. Моцак // Історичні науки – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – С.3640.
 2. Моцак С.І. Особливості впровадження комп’ютерних технологій в особистісно-орієнтованому навчанні всесвітньої історії / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. – № 30 – С. 213–216.
 3. Моцак С.І. Поняття та місце позаурочної роботи в шкільній історичній освіті / С.І. Моцак // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2009 р. : Інформ. вид. – К. : Пед. думка, 2010. – С. 164–165.
 4. Моцак С.І. Позаурочна робота, її роль і місце в шкільній освіті / С. І. Моцак // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2007 р.: Інформ. вид. – К. : Пед. думка, 2008. – С. 171–172.
 5. Моцак С. Використання краєзнавчих матеріалів з історії Сумщини в позаурочній роботі / С. Моцак // Матеріали VII Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції (22–23.11.2007р.). – Суми: СумДПУ, 2007. – С. 253–258
 6. Моцак С.І. Історико-теоретичні основи профільного навчання історії в загальноосвітній школі / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. – № 31. – С. 278–281.
 7. Моцак С. Поняття позаурочної роботи в шкільній історичній освіті / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – № 37 – С. 150–153.
 8. Моцак С. Метод проектів як одна з ефективних форм позаурочної роботи з історії учнів старшої школи / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – № 41. – С. 278–281.
 9. Моцак С. Використання краєзнавчого матеріалу в позаурочній роботі з історії / С. Моцак // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : Майдан, 2010. – Вип. 39. – С. 167–170.
 10. Моцак С.І. Профільне навчання історії – актуальна проблема шкільної історичної освіти / С. І. Моцак // Теорія і методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / за ред. чл.-кор. НАПН України А. В. Троцко. – Х., 2011. – Вип. 27. – С. 103–108
 11. Моцак С.І. Можливості позаурочної роботи у формуванні історичної компетентності учнів засобами краєзнавства / С. І. Моцак // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х.: Майдан, 2011. – Вип. 42. – С. 89–92.
 12. Моцак С. Організація позаурочної роботи з історії у профільній школі(на прикладі методичної розробки краєзнавчої екскурсії «Події Великої Вітчизняної і Другої світової воєн на території Сумщини») / С. Моцак // Історія в школі. – 2011. – № 2. – С. 38–44.
 13. Моцак С.І. Формування історичної компетентності учнів профільної школи в позаурочній роботі з історії / С. І. Моцак // Від творчого пошуку – до професійного становлення : збірник матеріалів регіональної наук.-практ. конф. молодих науковців. – Суми : СОІППО, 2011. – С. 152–155.
 14. Моцак С.І. Формування історичної компетентності учнів профільної школи засобами позаурочної роботи з історії / С. І. Моцак // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2010р.: наукове вид. – К. : Інститут педагогіки, 2011. – С. 184–185.
 15. Моцак С.І. Формування історичної компетентності учнів засобами краєзнавства/ С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – № 43 – С. 130–133.
 16. Моцак С. Методика організації позаурочної роботи з історії в профільних класах / С. Моцак // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: УДПУ ім. П. Тичини, 2011. – Випуск №37 – С.113-121
 17. Моцак С.І. Позаурочна робота як складова шкільної історичної освіти у профільній школі // Теоретичні питання методики навчання суспільних дисциплін: наукові праці за ред. професора Михайличенка О.В. та ін. – Суми: СумДПУ, 2011. – С. 55-81.
 18. Моцак С.І. Організація позаурочної навчальної діяльності старшокласників у профільній школі/ С. Моцак // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал. – Суми: СумДПУ, 2011. – Випуск 1 – С.14-19.
 19. Моцак С. Методичні рекомендації з написання курсових та дипломних робіт з теорії та методики навчання історії та суспільствознавчих дисциплін / укладач Моцак С.І. – Суми: СумДПУ, 2011. – 113 с.
 20. Моцак С. Організація пошуково-дослідницької діяльності старшокласників з історії України в умовах позаурочної навчальної діяльності / С. Моцак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – № 4-5(14-15) — С.255-262
 21. Моцак С. До питання змісту навчання історії в профільній школі / С.Моцак // Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – № 575 – С. 215-131.
 22. Моцак С.І. Mетодичні умови ефективної організації позаурочної роботи з історії / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – № 44 – С. 129-133.
 23. Моцак С. Формування загальної культури вчителя історії у вищих навчальних закладах України / С. Моцак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – № 7(26) – С.306-311– фахове видання
 24. Моцак С.І. До питання методичних засад організації позаурочної роботи з історії в профільній школі / С. І. Моцак // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2011р.: наукове вид. – К. : Інститут педагогіки, 2012. – С. 208-209
 25. Моцак С.І. Формування громадянської компетентності учнів в процесі навчання історії України / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – № 45 – С. 137-141. – фахове видання
 26. Моцак С.І. Формування просторової компетентності учнів засобами історії / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – № 47 – C. 167-171 – фахове видання.
 27. Моцак С.І. Формування громадянської компетентності учнів в процесі навчання історії України / С. Моцак // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал. – Суми: СумДПУ, 2013. – Випуск 2 – С.24-28
 28. Моцак С.І. Форми і методи навчання історії старшокласників в позаурочний час / С. І. Моцак // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2012р.: наукове вид. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С. 210-211
 29. Моцак С.І. Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках всесвітньої історії / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – № 50 – C. 160-164 – фахове видання.
 30. Моцак С.І. Використання краєзнавчих матеріалів на уроках історії України/ С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – № 51 – C. 130-133 – фахове видання.
 31. Моцак С.І. Роль краєзнавства у формуванні історичної компетентності учня /С. Моцак// Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал. – Суми: СумДПУ, 2016. – Випуск 3 – С.56-59
 32. Моцак С.І. Методика висвітлення основних тенденцій економічного й політичного розвитку світу від кінця ХVIII до початку ХХ століття в шкільному курсі всесвітньої історії ( 9 клас) / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – № 53 – С. 78-81 (фахове видання)
 33. Моцак С.І. Суспільно-гуманітарний напрям профільного навчання історії в старшій школі: досвід, проблеми, перспективи / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – № 53 – С. 71-73 (фахове видання)
 34. Моцак С.І. Туристично-краєзнавча робота учнів як важлива складова шкільної історичної освіти/С. Моцак//Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Суми, 24-25 березня 2016 року). У ІІ частинах. – Суми, 2016. – С. 123-125
 35. Моцак С.І. Методичні засади використання мультимедійних технологій на уроках історії стародавнього світу в 6-му класі / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – № 54 – С. 101-104 (фахове видання)
 36. Моцак С.І. Формування історичної компетентності учнів старшої школи засобами позаурочної роботи / С. І. Моцак // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2016р.: наукове вид. – К. : Інститут педагогіки, 2016. – С. 136-137
 37. Моцак С.І . Методологічні засади організації позаурочної роботи з історії в системі педагогічної науки і практики/ Філософія науки:традиції та інновації. Науковий журнал – Суми.: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (15). – С. 222-231(фахове видання)
 38. Моцак С.І. Профільне навчання як невід’ємна складова якісної освіти / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – № 55 – С. 110-115.(фахове видання)
 39. Моцак С.І. Мотивація пізнавальної діяльності старшокласників як одна з ефективних умов організації позаурочної роботи з історії / С. Моцак // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – № 55 – С. 115-119. (фахове видання)
 40. Моцак С.І. До проблеми змісту правової культури в контексті національного буття українського суспільства/ С.І. Моцак//Національна самосвідомість та правова культура в умовах європейської інтеграції: збірник тез Всеукраїнської практичної конференції 17 лютого 2017 року / Укл. Іваній О.М. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 98-101
 41. Моцак С.І. До питання національно-патріотичного виховання школярів засобами шкільного курсу історії України/ С. Моцак//Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи»: збірник статей учасників 1-го Всеукраїнського круглого столу з он-лайн трансляцією, 16-17 лютого 2017 року / Редактори С.В.Драновська, Л.М.Чхайло. Електронне науково методичне видання – Суми :КЗ СОІППО, 2017. – С.221-225Електронний ресурс.
 42. Моцак С.І. Віртуальна екскурсія як одна з ефективних форм навчання історії /С. Моцак// Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал. – Суми: СумДПУ, 2017. – Випуск 4 – С.40-46
 43. Моцак С.І. Інформаційна культура як складова академічної культури майбутнього вчителя історії/ С. Моцак//Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 18 травня 2017 року)/ за ред. О.М.Семеног, О.В.Семеніхіної. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – випуск 1. – C. 71-74

Навчально-методичні посібники

 1. Моцак С.І. Педагогічна практика майбутніх вчителів історії : навчально-методичний посібник / С.І. Моцак. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 130 с.
 2. Моцак С.І. Методика позаурочної роботи з історії в профільній школі: навчальний посібник / С.І. Моцак. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – 172 с.
 3. Л.І. Єпик, С.І. Моцак Методика використання краєзнавчих матеріалів на уроках історії України: методичні рекомендації / Л.І. Єпик, С.І. Моцак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 48 с.


Горобець Ігор Володимирович
кандидат історичних наук, доцент

Закінчив історичний факультет Київського університету та отримав кваліфікацію історик, викладач історії.

У 1998 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Територіально-прикордонні проблеми у відносинах Індії з Пакистаном і Китаєм (60-і-90-і роки)», за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук.

У 1987- 2001 рр. працював у Музеї історії м. Києва. У 2001-2002 рр. працював у Київському університеті імені Тараса Шевченка на посаді наукового співробітника історичного факультету.

У 2003-2006 рр. працював у Київському славістичному університеті на посаді доцента кафедри міжнародних відносин. У 2006-2017рр. працював у Дипломатичній академії України при МЗС України на посаді доцента кафедри регіональних систем та європейської інтеграції. Виконував обов’язки секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.721.01 зі спеціальності 07.00.02. всесвітня історія.

Коло наукових інтересів: сучасна історія країн Сходу, воєнна історія.

Науковий доробок: автор 40 наукових праць з сучасної історії країн Азії та Європи.


Снагощенко Валентина Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила історико-педагогічний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія та педагогіка».
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Професійна підготовка майбутнього вчителя історії засобами музейної педагогіки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2010 р.) у спеціалізованій вченій раді Київського державного університету імені Бориса Грінченка.

У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри методики навчання суспільних дисциплін.

Впродовж декількох років очолювала університетський музей. За період роботи в музеї проводила наукові дослідження, організовувала виставки, екскурсії, проводила профорієнтаційну роботу з учнями шкіл м. Суми і області, організовувала різноманітні виховні заходи з учнями та студентами, з ветеранами Другої світової війни, ветеранами праці.

Коло наукових інтересів: музейна педагогіка, громадянська освіта, історичне краєзнавство, методика викладання історичних дисциплін, історичне джерелознавство, етнографія.

Науковий доробок: Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць з професійної підготовки майбутнього вчителя історії, музейної педагогіки.

Снагощенко В.В. активний учасник та регіональний координатор з громадянської освіти для студентів педагогічних університетів України «Молодь – школа – громада», що реалізовувався в партнерстві із Центром громадянської освіти (Варшава, Польща) за підтримки Європейської комісії в Україні. Співпрацює з Центром історичної та громадянської освіти, є членом Всеукраїнської Асоціації вчителів історії та суспільних дисциплін «Нова доба».

Бере активну участь у громадському житті навчального закладу, міста. Впродовж декількох років працювала членом робочої групи (під керівництвом В.В.Романова) по написанню Книги Пам’яті м. Суми, член «Паліцинської академії» та ін.

Нагороди: Подяки Сумського обласного краєзнавчого музею за активну співпрацю з музеєм та участь у заходах, присвячених Дню Перемоги (2007, 2015), за керівництво науковою роботою студентів нагороджена грамотами деканату історичного факультету, неодноразово нагороджена грамотами ректорату університету, обласного управління освіти і науки, Обласної державної адміністрації, Обласної ради.

Наукові публікації

 1. Інститут починається з музею //Сумщина № 79 (16183) від 22.04.1987. – С. 4.
 2. Починається з музею / Зб. «Творча спадщина А.С.Макаренка і сучасна школа”. Досвід роботи по підготовці педагогічних кадрів. – Суми, Облполіграфвидав. – 1988, С. 3-6.
 3. Использование материалов музея истории боевой и трудовой славы пединститута в учебном процессе / Тез. докл. и сообщ. І Сумской обл. науч. историко-краеведческой конф. – Сумы, 1990. – С.153 – 154.
 4. «Аскар» збирає друзів // Сумщина № 97 (17101) від 21.09.1991. – С. 3.
 5. Використання матеріалів музею історії бойової і трудової слави Сумського педінституту в навчально-виховному процесі / Матер. І Сумської обл. педагогічно-краєзнавчої конф. “Патріотичне виховання школярів та студентів у позакласній краєзнавчій суспільно-корисній діяльності”. – Суми, 1992. – С.61 – 63.
 6. Про них мовчали зведення //Сумщина № 53 (134) від 9.05.1992. – С. 2.
 7. З історії Сумського педінституту (1940 – 1950 рр.) / Матер. ІІ Сумської обл. наук. історико-краєзнавчої конф. – Суми, 1994. – С. 164 – 167.
 8. Ставали студенти воїнами // Сумщина № 38 (17533) від 11.05.1994. – С. 3.
 9. (у співавт.) Відновлення традицій фізичної культури на Слобідській Україні // Зб. наук. ст. “Традиції фізичної культури в Україні” за ред. С.В. Кириленко, В.А.Старкова, А.В.Цьося. – Київ, 1997. – С. 88 – 97.
 10. Духовне та фізичне виховання молоді в системі українських народних свят // Матер. обл. наук.-практ. конф. “Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та козацької педагогіки”. – Суми, 2001. – С. 107 – 109.
 11. Літературознавець і критик М.М.Пархоменко // Матер. ІV обл. наук. історико-краєзнавчої конф. – Суми, 2001. – С. 214 – 217.
 12. Музейна педагогіка в професійному самовизначенні юнацтва і молоді // Зб. наук. праць СумДПУ ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2002. – С. 439 – 445.
 13. Робота музею історії СумДПУ з використання педагогічної спадщини А.С.Макаренка / Тези допов. педагогічних читань до 115 річниці від дня народження А.С.Макаренка “ А.С.Макаренко і соціальна педагогіка”. – Суми, 2003, – С. 66 – 68.
 14. Роль педагогічно-краєзнавчого музею ВНЗ в орієнтації молоді на оволодіння професією вчителя / Зб. наук. праць СумДПУ ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2003, – С. 279 – 287.
 15. Підготовка вчителів Сумським педагогічним університетом напередодні та у роки Великої Вітчизняної війни / Матеріали п’ятої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції. Частина ІІ. Новітня історії Сумщини. – Суми, 2003. – С. 148 – 153.
 16. Педагогічно-краєзнавчий музей як засіб формування професіоналізму майбутнього фахівця / Матеріали п’ятої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції. Частина ІІІ. Історичне краєзнавство в навчальних закладах, історія освіти, науки, культури, церкви Сумщини. – Суми, 2003. – С. 70 – 74.
 17. Підготовка майбутніх спеціалістів засобами музейної педагогіки / Матер. науково-практ. конф. “Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів”, Суми, 2003 – С. 48-53.
 18. Деякі методологічні аспекти музейної педагогіки / Зб. наук. праць СумДПУ ім.А.С. Макаренка. – Суми, 2004 – С. 490 – 497.
 19. В боях на Білостокському напрямку … / Матеріали наук. історико-краєзн. конф. присвяченої 60- річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників. – Суми, 2004. – С.38-42.
 20. Становлення і розвиток музеїв вищих педагогічних навчальних закладів у ХУІІ ст. – І-й половині ХІХ ст. / Вісник КНУКіМ: Зб. наукових праць. – Вип. 11 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2004. – Серія «Педагогіка» С. 128- 132.
 21. Діяльність музеїв вищих педагогічних навчальних закладів: традиційний та інноваційний підхід / Зб. наук. праць СумДПУ ім.А.С. Макаренка. – Суми, 2005 – С. 332-339.
 22. Музеї педагогічних ВНЗ у науково-освітньому процесі: історія і сучасність / Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції. – Суми, 2005. – С. 221– 228.
 23. Марко Степанович Майдан – Герой Радянського Союзу / Герої освітяни і науковці України / О.А. Сай та ін. (упор.). К.: Генеза, 2005. – С. 223-224.
 24. Регіональна культурно-освітня спадщина в експозиції музею педагогічного вищого навчального закладу / Зб. наук. праць. Серія „Історія та географія” Харк. Нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків: Майдан, 2006. – Вип. 21-22, С. 210-212.
 25. Використання культурно-просвітнього потенціалу музею педагогічного вищого навчального закладу у підготовці майбутніх фахівців / Зб. наук. праць СумДПУ ім.А.С. Макаренка. – Суми, 2006 – С. 332-339.
 26. Концептуальный подход к профессиональной подготовке студентов в условиях университетского музея / Материалы Всерос. научно-практ. конф. «Профессиональная подготовка специалиста: проблемы, перспективы, тенденции». – Курск, 2006 – С. 112- 118.
 27. Основні етапи розвитку освітньо-виховних функцій музею /Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. Випуск 31. за загальною ред. академіка АПН України Євтуха М.Б., укл. – О.В.Михайличенко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – С. 281 – 284.
 28. Розвиток музейно-педагогічних компетенцій студентів педагогічного ВНЗ //Матер. наук. конф. за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка у 2006 р. – Суми.: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007.– С.67-68.
 29. Музей педагогічного вищого навчального закладу як фактор професійної підготовки майбутнього вчителя / Зб. наук. праць. Серія „Історія та географія” Харк. Нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків: Майдан, 2007. – Вип. 25-26, С. 238 – 239.
 30. Університетські музеї – члени Євразійської Асоціації: минуле та сучасність // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка у 2007 р. – Суми.: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С. 69-70.
 31. Снагощенко В.В. (співавтор.) Формування громадянських цінностей учнівської молоді засобами суспільних дисциплін. Посібник для вчителів, викладачів громадянознавчих курсів. Суми: ОІППО, 2007. – 108 с.
 32. Роль музею педагогічного вищого навчального закладу в розвитку мотивації до вчительської професії / Зб. наук. праць. Серія „Історія та географія” Харк. Нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків: Майдан, 2008. – Вип. 35. – C. 139-141.
 33. Музейно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя історії в контексті інноваційних освітніх технологій // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. “Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка” (17-18 березня 2009 р., м. Суми). – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми: РВВ СОІППО, 2009. – С. 297-298.
 34. Роль университетских музеев в профессиональной подготовке будущих учителей: историко-педагогический аспект // Вест. истории и философии КГУ. – Курск, 2009. – № 4. – С. 42–50.
 35. Структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутнього вчителя історії засобами музейної педагогіки» // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. зб. наук. пр. Сум. держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2010. № 5 (7) – С. 332–343.
 36. Початок формування музейної мережі Сумщини (І чверть ХХ ст.) // Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (15-16 червня 2011 р., Суми) – Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Суми РВВ СОШППО, 2011. – С. 105-108.
 37. Династия Харитоненко и Сумщина // Международное сотрудничество приграничных регионов: история, экономика, политика, культура. матер. международ. науч.-практ. конф. Курск 19-20 сентября 2011 г. / ред. А.В.Третьяков. – Курск: Изд-во VIP, 2011. – С. 106-110.
 38. Содержание образовательной деятельности современных музеев в контексте методологии исторического познания // Культурология в контексте гуманитарного знания [Текст]: матер. международ. науч. конф. Курск, 6-7 октября 2011 г. / гл. ред. Г.А.Салтык. – Курск: гос. ун-т, 2011. – С. 481-485.
 39. Ґенеза освітньої діяльності університетських музеїв (ХVІІ – ХІХ ст.ст.) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. Частина ІІ. – Луганськ, 2011. – № 11 (222) червень. – С. 168-176.
 40. Музейно-освітній ресурс у професійній підготовці майбутнього вчителя історії // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. зб. наук. пр. Випуск 44 / За заг. ред. проф. Матвієнко О.В., укл. доц. Кудіна В.В. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 135-140.
 41. (у співавт.) Впровадження національних традицій фізичного виховання в навчально-виховний процес Сумщини // Матеріали ІХ Сумської наукової історико-краєзнавчої з міжнародною участю (24-25 листопада). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – С. 307-312.
 42. Реалізація системи професійної підготовки майбутніх учителів історії засобами музейної педагогіки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. зб. наук. пр. Сум. держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2011. – № 4-5 (14-15). – С. 296-305.
 43. Методичні засади використання музейної педагогіки в професійній підготовці майбутнього вчителя історії // Теоретичні питання методики навчання суспільних дисциплін: наукові праці / О.В.Михайличенко, В.С.Бугрій, С.І.Моцак [та ін.]; за заг. редакцією професора О.В.Михайличенка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – С. 192-226.
 44. Дидактичні ігри у навчанні історії: історико-педагогічний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. зб. наук. пр. Сум. держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2012. – № 4 (22) – С. 65-72.
 45. Становлення та розвиток дитячих музеїв (ХІХ – початок ХХ ст.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. зб. наук. пр. Сум. держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2012. – № 6 (24) – С. 133-140.
 46. Історичні передумови навчання історії в 20-х рр. ХХ ст.» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін» /[упоряд. Г.Г.Яковенко]. Випуск 4 – Х: Видавництво Харківського автомобільно-дорожнього університету, 2012. – С. 31-34.
 47. Створення нового типу шкільного підручника з історії (60-ті рр. ХХ ст.) // Теорія та методика суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип. 2 /за ред. О.В.Михайличенка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – С. 32-36.
 48. Деятельность Сумского педагогического института в годы Великой Отечественной войны // Материалы международной научно-практической конф. «Восток и Запад – вместе создавать будущее: исследования и документы о Курской битве», посвященная 70-летию Курской битвы. – Курск: изд-во КГУ, 2013. – С. 65-69.
 49. Культурно-образовательная деятельность университетских музеев Украины (ХІХ в.) // Культурология в контексте гуманитарного знания [Текст] в 3 ч. Ч. 3. под ред. Г.А.Салтык: редкол. Т.Н.Арцибашева, И.Г.Косихина. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2013. – С. 35-41.
 50. Еволюція концептуальних моделей сучасного музею //Світогляд – філософія – релігія. Збірник наук. праць Вип. 4. за заг. ред. д-ра філос. наук І.П.Мозгового. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2013. – С. 306-316.
 51. Громадянська освіта. Навчальний посібник. – Суми: Нота бене, 2013. – 148 с.
 52. Світоч педагогіки (у співавторстві) – Суми: Нота бене, 2013. – 68 с.
 53. Деятельность земств по созданию и функционированию музеев // Российское земство: вехи истории. Сб. статей. Сост. Е.С. Кравцова. – Курск: Изд-во КГМУ, 2015. – С. 114-125.
 54. Мемориальный дом-музей А.П. Чехова в Сумах // Мир культуры: культуроведение, культурография, культурология [Текст]: сб. науч. тр. / под ред. Т.Н. Арцыбашевой, Г.А. Салтык; Курск. гос. ун-т. – Курск, 2015.– С. 60-65.
 55. Сумщина в жизни и творчестве русских писателей ХVІІІ – начала ХІХ вв. // Культура российской провинции: история и современность [Текст]: сб. ст. по материалам науч. конф. / гл. ред. Г.А. Салтык; отв. ред. Л.И. Гаврилова, Ю.И. Шумакова; редкол. Т.Н. Арцыбашева, М.А. Емельянова, И.Г. Косихина. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2016. – С.135-141.
 56. Педагогічні умови ефективного функціонування системи професійної підготовки майбутнього вчителя історії засобами музейної педагогіки // Теорія та методика суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип. 3 /за ред. О.В.Михайличенка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2016. – С. 29-36.
 57. Мультимедійна презентація як засіб підвищення ефективності уроку історії (у співавт.) // Теорія та методика суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип. 3 /за ред. О.В.Михайличенка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2016. – С.65-69.
 58. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках історії (у співавторстві) // Теорія та методика суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип. 3 /за ред. О.В.Михайличенка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2016. – С.93-96.
 59. Внесок юних месників Сумщини у Перемогу в Другій світовій війні (за матеріалами краєзнавчих музеїв) / В. В. Снагощенко // Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 жовт., м. Вінниця / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, каф. історії і культури України ф-ту історії, етнології і права ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Держ. архів Вінниц. обл., КВНЗ «Вінниц. акад. неперерв. освіти», Обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, ГО «Асоц. б-к Вінниччини», ГО «Вінниц. іст. т-во». – Вінниця, 2016. – С. 106–109.
 60. Культурно-освітні екскурсії як дидактичний метод у вітчизняних начальних закладах (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. Зб. наук. праць. Вип. 54. за заг. ред. проф. О.В. Матвієнко, укл. – доц. В.В.Кудіна. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С.104-107.
 61. Патріотичне виховання майбутнього вчителя історії засобами музейної педагогіки //Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи» : збірник статей учасників 1-го Всеукраїнського круглого столу з он-лайн трансляцією, 16-17 лютого 2017 року / Редактори С.В.Драновська, Л.М.Чхайло. Електронне науково методичне видання – Суми:КЗ СОІППО, 2017. – С. 272-275. Режим доступу: http:// nmcptochernigiv. ucoz.ru/_ ld/3/370.pdf
 62. Освітня діяльність педагогічного музею Глухівського учительського інституту на початку ХХ ст. // Сіверщина в історії України. Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Глухів-Київ: Центр пам’якознавства НАН України і УТОПІК, – 2017. – С.327-331.
 63. Взаємодія освітніх закладів Лебединщини та Лебединського районного краєзнавчого музею // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. Вип. 55. за ред. проф. О.В. Матвієнко, укл. – доц. В.В.Кудіна. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 95-98.
 64. Педагогічна діагностика в навчанні історії: історичний аспект // Теорія та методика суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип. 4 /за ред. О.В.Михайличенка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 3-8.
 65. Наукові дослідження університетських музеїв у галузі сільського господарства в ХІХ ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні. Матеріали ХIІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, присвячена 100-річчю від дня створення Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (м. Київ, 19 травня 2017). К., 2017. – С. 186-188.
 66. Виховний потенціал воєнної педагогіки М. І. Драгомирова // Конотопські читання : зб. наук. пр. / ред. кол.: Верба Н. П. (гол.ред.), Акічев Ш. М., Капустіна І. М. [та ін.] : Відділ культури і туризму Конотоп. міськ. ради Сумськ. обл., Конотоп. міськ. краєзнав. музей ім. О. М. Лазаревського. Вип. VІІІ. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2017. – С. 249-255.


Жуков Олександр Володимирович
кандидат історичних наук, старший викладач

У 2005 році закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія та практична психологія». Здобув кваліфікацію вчителя історії і практичного психолога у закладах освіти.

У 2006 році закінчив магістратуру Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача вищих навчальних закладів.

Протягом 2009–2011 років навчався в аспірантурі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин) за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

З 2011 р. працює на кафедрі всесвітньої історії (з 2015 р. — всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін) Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Російсько-британське суперництво на Далекому Сході, 1891 – 1902 рр.».

Коло наукових інтересів: зовнішня політика Росії та Великобританії на Далекому Сході наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.; історія міжнародних відносин в ХІХ-ХХ ст.; нова та новітня історія країн Азії та Африки; зовнішня політика «великих держав» в країнах Азії та Африки в ХІХ-ХХ ст.

Науковий доробок: Автор наукових праць з колоніальної політики на Сході та Африці.

Нагороди: Грамота міського голови, неодноразово нагороджений грамотами ректорату університету.

Наукові публікації

 1. Жуков О.В. Британская политика в Китае в 70-х гг. ХІХ в. Чифуская конвенция 1876г. // Британская политика и мир: контуры исторического взаимодействия. Луганськ – Одеса, січень 2011р. – С. 95-100.
 2. Жуков О.В. Російсько-китайські договори 1896 р. та посилення позиції Росії на Далекому Сході / Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Г.Л. Бондаревського (квітень 2011р., м. Луганськ) / Під ред. М.С. Бурьяна. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність». Частина І. – 2011. –С. 140-145.
 3. Жуков О.В. Міжнародна ситуація на Далекому Сході, 1891-1894 рр. // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми¸ 29-30 листопада 2013 року). Частина ІІ.- Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013.- С. 140-142.
 4. Жуков О.В. Російська дипломатія наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. й укладання англо-японського союзу 1902 р. // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 10. – С. 210-213.


Допоміжний персонал кафедри:

Гаврильченко Римма Закіріївна
старший лаборант кафедри

Закінчила історичний факультет СДПІ імені А.С. Макаренка у 1992 році за спеціальністю «Історія».